26.4.13

RHYTHM VARIATION 06rhythm variation 06

video by Hisaki Ito,
sound by Aoki Takamasa.


Aoki Takamasa's new album RV8 will release on raster-noton in May 2013.