17.4.13

RHYTHM VARIATION 05rhythm variation 05

video by Ryoichi Kurokawa,
sound by Aoki Takamasa.


Aoki Takamasa's new album RV8 will release on raster-noton in May 2013.