16.2.15

Ryoichi Kurokawa, Tokyo @ Louis Vuitton Movers #1